:: LINKS ::
ปรับปรุงล่าสุด
20 มิถุนายน 2559 14.42 น.
ข่าว จากฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

Backoffice Forum ใหม่    เข้าใช้งานได้ที่.. http://backoffice.lib.ru.ac.th/forums

Backoffice Forum เก่า (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2549 - 30 ก.ย. 2555)    เข้าใช้งานได้ที่ http://backoffice.lib.ru.ac.th/forums-2549-55

 1. แบบการมอบหมายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรบรรจุใหม่ (สำหรับพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม) (update 16 ก.ย. 2559)
 2. แบบการมอบหมายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรบรรจุใหม่ (เฉพาะรูปแบบ) (update 16 ก.ย. 2559)
 3. แบบรายงานการฝึกปฏิบัติงานรายวันบุคลากรบรรจุใหม่ (update 16 มี.ค. 2557)
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (update 24 พ.ค. 2555)
 5. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามระบบแท่ง จากหน่วยการเจ้าหน้าที่
 6. ต้นฉบับแบบใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description Form) (update 9 มี.ค. 2560)
 7. ต้นฉบับแบบรายงานพัฒนาบุคลากร (update 9 มี.ค. 2560)
 8. ใบลาป่วย (update 4 ต.ค. 2560)
 9. ใบลาพักผ่อน (update 4 ต.ค. 2560)
 10. ใบขอยกเลิกวันลา (update 4 ต.ค. 2560)
 11. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (update 8 ธ.ค. 2558)
ระบบย่อยภายใน

 1.  ฐานข้อมูลสารสนเทศภาพ - รวมภาพถ่ายกิจกรรมของ สก. ม.ร. โดย หน่วยจดหมายเหตุ ติดต่อสอบถาม: โทร. 0-2310-8651
 2.  บันทึกการทำงานประจำวัน
 3.  บันทึกงานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ (webrecord)
 4.  บันทึกการเบิกค่ารักษาพยาบาล