มาตราฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2552

จำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ตำแหน่งทางวิชาการ
2. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (มี 2 ระดับ)
3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (มี 5 ระดับ)
4. ตำแหน่งประเภททั่วไป (มี 3 ระดับ)

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ดังนี้
1. กลุ่มคณาจารย์ จะเข้าแท่งวิชาการ
2. กลุ่มผู้บริหาร จะเข้าแท่งประเภทผู้บริหาร 
3. กลุ่มที่ปฏิบัติงานที่ใช้วุฒิระดับปริญญา จะเข้าแท่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามระดับที่กำหนด
4. กลุ่มที่ปฏิบัติงานที่ใช้วุฒิต่ำกว่าระดับปริญญา จะเข้าแท่งประเภททั่วไป

ทั้งนี้ให้ ก.บ.ม. พิจารณาจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าระบบแท่ง แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

ติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องที่ Back Office Forum
อ้างอิงจาก RU. Hotline ฉบับที่ 289 วันที่ 2 ตุลาคม 2552

บัญชีการปรับปรุงสายงาน

ลำดับ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งปัจจุบัน

ลำดับ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

รหัส ชื่อสายงาน ระดับ ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับ
9 1-070 วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-11 12 วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน K1 K2 K3 K4 K5
11 1-090 วิเคราะห์งานบุคคล 3-9 13 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล K1 K2 K3 K4 K5
12 1-140 การเจ้าหน้าที่ 3-8
15 8-060 ฝึกอบรม 3-9
16 8-061 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 3-9
18 1-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3-10 14 วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ K1 K2 K3 K4 K5
        15 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ** นักเทคโนโลยีสารสนเทศ K1 K2 K3 K4
19 1-110 เลขานุการและบริหารงาน 3-9   ยกเลิก
        16 จัดการงานทั่วไป ** นักจัดการงานทั่วไป K1 K2 K3
26 1-160 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-6 20 ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ O1 O2 O3
27 1-161 เจ้าพนักงานธุรการ 2-6
28 1-180 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-6
29 1-190 พิมพ์ดีด 1-4
30 1-162 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 4-7   ยกเลิก
31 1-170 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-6 21 ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ O1 O2 O3
32 1-171 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-6
33 1-172 นักวิชาการพัสดุ 3-8 22 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ K1 K2 K3
34 1-173 บริหารงานพัสดุ 4-8   ยกเลิก
42 1-240 นิติการ 3-10 26 นิติการ นิติกร K1 K2 K3 K4 K5
62 2-010 นักวิชาการคลัง 3-10 39 วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง K1 K2 K3 K4 K5
        40 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ** นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ K1 K2 K3 K4 K5
63 2-021 เจ้าพนักงานการคลัง 2-6 41 ปฏิบัติงานการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง O1 O2 O3
64 2-020 เจ้าหน้าที่การคลัง 1-6
65 2-022 เจ้าหน้าที่บริหารงานคลัง 4-9   ยกเลิก
66 2-030 วิชาการบัญชี 3-10 42 วิชาการบัญชี นักบัญชี K1 K2 K3 K4 K5
67 2-041 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 43 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี O1 O2 O3
68 2-040 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-6
69 2-042 วิชาการเงินและบัญชี 3-8 44 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี K1 K2 K3 K4
70 2-043 บริหารงานการเงินและบัญชี 5-8   ยกเลิก
162 3-170 วิชาการประชาสัมพันธ์ 3-10 82 ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ K1 K2 K3 K4
163 3-181 นักประชาสัมพันธ์ 3-9
164 3-180 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1-5 83 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ O1-O2
165 3-240 เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 1-6
166 3-241 เจ้าพนักงานเผยแพร่ 2-6
167 3-182 เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ 4-9   ยกเลิก
168 3-243 เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 4-9   ยกเลิก
180 3-250 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-6 89 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา O1 O2 O3
181 3-251 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2-6
182 3-252 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3-8 90 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา K1 K2 K3
183 3-253 เจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศน 5-8   ยกเลิก
339 7-290 คุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1-7 176 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ O1 O2 O3
340 7-300 ช่างไฟฟ้า 1-6 177 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า O1 O2 O3
341 7-301 นายช่างไฟฟ้า 2-7
342 7-310 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1-6
343 7-311 นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 2-8
344 7-320 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2-7
345 7-321 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2-7
384 8-010 วิชาการศึกษา 3-10 202 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา K1 K2 K3 K4 K5
402 8-130 บรรณารักษ์ 3-8 215 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ K1 K2 K3
404 8-150 ห้องสมุด 1-5 216 ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด O1 O2

 

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง

ลำดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
11 วิชาการ 1 3-1-004 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ
13 วิชาการ 1 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
15 วิชาการ 1 3-1-008 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
19 วิชาการ 1 3-1-012 วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
20 วิชาการ 1 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
22 วิชาการ 1 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
23 วิชาการ 1 3-1-016 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ
28 วิชาการ 1 3-1-021 วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
34 วิชาการ 2 3-2-004 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
35 วิชาการ 2 3-2-005 วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
36 วิชาการ 2 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
42 วิชาการ 2 3-2-012 วิชาการบัญชี นักบัญชี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
58 วิชาการ 3 3-3-005 ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
61 วิชาการ 3 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ
132 วิชาการ 8 3-8-003 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ
150 วิชาการ 8 3-8-021 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
157 ทั่วไป 1 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
158 ทั่วไป 1 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
166 ทั่วไป 2 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
180 ทั่วไป 3 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
210 ทั่วไป 7 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
217 ทั่วไป 7 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน - อาวุโส
243 ทั่วไป 8 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

กลุ่มอาชีพ 1 หมายถึง กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและต่างประเทศ
กลุ่มอาชีพ 2 หมายถึง กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
กลุ่มอาชีพ 3 หมายถึง กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
กลุ่มอาชีพ 4 หมายถึง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
กลุ่มอาชีพ 5 หมายถึง กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
กลุ่มอาชีพ 6 หมายถึง กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข
กลุ่มอาชีพ 7 หมายถึง กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
กลุ่มอาชีพ 8 หมายถึง กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

 

พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ของทาง ก.พ.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
การบังคับใช้พระราชบัญญัติ การเทียบตำแหน่ง
บทเฉพาะกาล วิธีปรับเงินเดือน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์การรับเงินประจำตำแหน่ง
การรับรองคุณวุฒิ หลักเกณฑ์การศึกษาเพิ่มเติม
การคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุ

 

ข่าวสาร : ยกเลิกระบบซีใน Backoffice Forum

[2552-09-15] ข่าวสาร : ยกเลิกระบบซีใน Backoffice Forum - http://backoffice.lib.ru.ac.th/forums/index.php?topic=782.0
[2552-10-05] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
[2552-10-05] สไลด์การบริหารงานบุคคล สำหรับนักบริหารอุดมศึกษา