ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

     มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทรัพยากรสารสนเทศ ที่ผ่านการดำเนินการจากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด เพื่อนำออกให้บริการ โดยงานด้านบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด อำนวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้บริการในพื้นที่สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบออนไลน์ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการมากที่สุด รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า ความเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดี ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ